ทำรายงานด้วย XeLaTeX จาก MacTeX

LaTeX

วิธีการเรียนส่วนตัวที่ใช้ได้ผลดี ก็คือลอกจากตัวอย่าง แล้วก็ทดลองทำ ไม่ได้ฉลาดแต่ฝึกใช้ความเฉลียว และอึด อดตาหลับขับตานอนสามอาทิตย์ ต้องขอบคุณท่านที่ใช้แล้วเขียนเผยแพร่ แต่ที่ลำบากนิดก็ตรงที่เขียนไม่ค่อยจบ ต้องค้นหลายๆ ที่มารวมกัน ผู้เขียนเองก็ยังเขียนไม่จบ เพราะความรู้ยังไม่ถึง และค้นหาส่ิงที่ยังไม่ได้

ผลจากการเรียนครั้งนี้

มี 3 ไฟล์ ดูตัวอย่าง pdf ได้ที่นี่

 • Report.tex,
 • 00Cover.tex
 • 03 Chapter1.tex

%โปรแกรมที่ใช้ MacTeX และ MikTeX และ XeLaTeX

%ผลการทดลองใช้ XeLaTeX กับการทำหน้าปกรายงาน และรายงาน

%ตัวอักษรทำเลือกใช้ใกล้เคียง Angsana New ขนาด 14pt

%ใช้โปรแกรม MacTeX


%Report.tex

\documentclass[10pt,a4paper]{report}

\usepackage{hyperref} % ใส่ลิงค์สำหรับทำ PDF

\usepackage{indentfirst} %ย่อหน้าบรรทัดแรกของย่อหน้า

\usepackage{graphicx} % ทำให้ใส่ภาพได้,

\usepackage{xltxtra} % ทำให้ใช้ภาษาไทยได้

\usepackage{xunicode} % ทำให้ใช้ตัวอักษร unincode ได้

\usepackage{geometry} %จัดขอบกระดาษ

\geometry{top=1.5in,bottom=1in,left=1.5in,right=1in,bottom=1in} %จัดขอบกระดาษแบบรายงานที่ทำประจำ

%ตัดคำภาษาไทย%%%

\XeTeXlinebreaklocale “th_TH”

\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt

\usepackage{fontspec} % ตกแต่งตัวอักษรไทยได้

\fontspec

[BoldFont={Kinnari-Bold:script=thai},

ItalicFont={Kinnari-Oblique:script=thai},

BoldItalicFont={Kinnari-BoldOblique:script=thai}]

{Kinnari:script=thai}

\defaultfontfeatures{Scale=MatchLowercase}

\setmainfont[Scale=0.95]{Kinnari}

\setmonofont[Scale=0.95]{Loma}

%เปลี่ยนชื่อหัวข้อต่างๆ ให้เป็นไทย

\renewcommand{\partname}{ภาคที่}

\renewcommand{\contentsname}{สารบัญ}

\renewcommand{\listtablename}{สารบัญตาราง}

\renewcommand{\listfigurename}{สารบัญรูป}

\renewcommand{\chaptername}{บทที่}

\renewcommand{\figurename}{รูปที่}

\renewcommand{\tablename}{ตารางที่}

%เปลี่ยนให้บทที่อยู่กลางหน้ากระดาษ

\usepackage{titlesec}

\titleformat{\part}[display]

{\normalfont\large\bfseries\centering}{\parttitlename\ \thepart}{11pt}{\large}

\titleformat{\chapter}[display] %บทที่ ใกล้เคียง Angansa New Bold 16pt

{\normalfont\large\bfseries\centering}{\chaptertitlename\ \thechapter}{11pt}{\large}

\titleformat{\section}[display] %หัวเรื่อง ใกล้เคียง Angansa New Bold 14pt

{\normalfont\bfseries}{\sectiontitlename\ \thesection}{10pt}{\normalsize}

\titleformat{\subsection}[display]

{\normalfont\bfseries\itshape}{\subsectiontitlename\ \thesubsection}{10pt}{\normalsize}

\titleformat{\subsubsection}[display]

{\normalfont\itshape}{\subsubsectiontitlename\ \thesubsubsection}{10pt}{\normalsize}

\begin{document}

\input{./00Cover.tex}

\include{./03Chapter1}

\end{document}


%00Cover.tex ต้องการภาพ ตรามหาวิยาลัย ชื่อ logo.jpg เก็บไว้ในโฟล์เดอร์เดียวกัน

\begin{titlepage}

\begin{center}

\includegraphics{./logo.eps}\\[0.5cm]

\textsc{\Large \bfseries ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันพระในพรรษาปี 2554}\\

\textsc{\large \bfseries วัดบึงแสนสุข ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา}\\[3.5cm]

\textsc{\large \bfseries โดย}\\[0.5cm]

\textsc{\large พระคงฤทธิ์ บาทขุนทด}\\

\textsc{\large รหัสนักศึกษา: 52111330214}\\

\textsc{\large ศูนย์การเรียนรู้ เมือง 3 (นครราชสีมา)}\\[2.5cm]

\textsc{\large \bfseries เสนอ}\\[0.5cm]

\textsc{\large อาจารยสมศักดิ์ ขมหวาน}\\[3.5cm]

\textsc{\large รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน}\\

\textsc{\large รหัสวิชา PD 7207 ชื่อวิชาการจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น}\\

\textsc{\large ศูนย์การเรียนรู้ เมือง 3 (นครราชสีมา) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง}\\

\textsc{\large ภาคเรียนที่ 1/2554 \hspace{6.2cm} ปีการศึกษา 2554}

\newpage

\thispagestyle{empty}

\mbox{}

\newpage

\thispagestyle{empty}

\textsc{\Large \bfseries ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันพระในพรรษา ปี 2554}\\

\textsc{\large \bfseries วัดบึงแสนสุข ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา}\\[5.5cm]

\textsc{\large \bfseries โดย}\\[0.5cm]

\textsc{\large พระคงฤทธิ์ บาทขุนทด}\\

\textsc{\large รหัสนักศึกษา: 52111330214}\\

\textsc{\large ศูนย์การเรียนรู้ เมือง 3 (นครราชสีมา)}\\[3.5cm]

\textsc{\large \bfseries เสนอ}\\[0.5cm]

\textsc{\large อาจารยสมศักดิ์ ขมหวาน}\\[5.5cm]

\textsc{\large รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน}\\

\textsc{\large รหัสวิชา PD 7207 ชือวิชาการจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น}\\

\textsc{\large ศูนย์การเรียนรู้ เมือง 3 (นครราชสีมา) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง}\\

\textsc{\large ภาคเรียนที่ 1/2554 \hspace{6.2cm} ปีการศึกษา 2554}

\end{center}

\end{titlepage}


%03Chapter1.tex

\chapter{บทนำ}

\section*{ความเป็นมา}

เพื่อเป็นการประกอบการศึกษา วิชาการฐานข้อมูลท้องถิ่น (PD7207) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี นักศึกษา ต้องทำความเข้าใจ จากการปฏิบัตจริงด้วยการจัดทำฐานข้อมูล ขึ้นมาหนึ่งฐานข้อมูล เพื่อนำเสนอเป็นรายงานต่ออาจารย์ผู้สอน ผู้จัดทำรายงานเป็นพระภิกษุ จำพรรษาอยู่ที่วัดบึงแสนสุข ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การจัดทำฐานข้อมูล ก็นึกถึงสิ่งที่ใกล้ตัว อันได้แก่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัด

ประกอบกับ เป็นช่วงเข้าพรรษา สิ่งที่มองเห็นว่าเหมาะต่อการทำเป็นฐานข้อมูล ก็น่าจะเป็นเรื่องของญาติโยม ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ในวันพระ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมากันใน วันพระในพรรษา และ มีจำนวนญาติโยมเข้ามามากกว่าวันพระในช่วงอื่น ๆ ของปี เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการศึกษาในวิชาที่เรียน เป็นประโยชน์ต่อการได้ฐานข้อมูลไว้ในวัด และนำเรียน ต่อพระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองด้วย

\section*{ขั้นตอนการนำเสนอเรื่อง}

เมื่อตั้งใจว่าจะจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรม ในวันพระในพรรษา ก็พยายามนึกหาชื่อเรื่องที่เหมาะสม ได้ขึ้นมาว่า “ฐานข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันพระในพรรษาปี 2554” ตั้งใจว่าจะนำไปโพสข้อความไว้บนเว็บบอร์ด \href{http://chombueng.net/}{http://chombueng.net/} แต่เมื่อ เข้าไปแล้ว เห็นข้อความว่า งดส่งงานบนเว็บบอร์ด แต่ไม่ได้แจ้งว่าให้ส่งที่ไหน อย่างไร

ขณะเดียวกัน เพราะยังไม่ทราบขั้นตอนที่ชัดเจน ว่าอาจารย์ผู้สอนต้องการให้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ระเบียบ วิธี การติดต่อทางอีเมล การโพสข้อความบนเว็บบอร์ด และ จะได้รับอนุมัติ ให้ทำในเรื่องนี้หรือไม่ สิ่งแรกที่จัดเตรียมไว้ ก็คือถ่ายภาพผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เป็นกลุ่มไว้ในแต่ละวัน ด้วยเข้าใจว่าการนับจำนวนว่ามีผู้มาปฏิบัติธรรมแต่ละวันเท่าไร ก็คงจะเพียงพอ ต่อการเป็นข้อมูลทำฐานข้อมูล หากว่าได้รับการอนุมัติ

\section*{รายละเอียดการนำเสนอเรื่องมีดังนี้}

\subsubsection*{วันที่ 20 สิงหาคม 2554}

เมื่อมีโอกาสได้สนทนากับอาจารย์ผู้สอนผ่านโทรศัพท์ออนไลน์ของ gmail จึงนำเรื่องปรึกษาปรึกษาท่าน อาจารย์อธิบายวิธีคิด จนคิดว่าเป็นที่เข้าใจ และบอกตำแหน่งที่จะไปโพสข้อความส่งงานที่ \href{http://chombueng.net/test/}{http://chombueng.net/test/}และแนะนำว่าให้ฝากข้อความทิ้งหัวเรื่องไว้ไว้ในโปรแกรมสนทนาท่านจะเข้ามาเมื่อไรก็จะเห็นได้

\subsubsection*{วันที่ 22 สิงหาคม 2554}

ได้เขียนข้อความฝากเอาไว้ว่า\\

\\*

{\bfseries ฐานข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรในวันพระในพรรษาปี 2554}\\

เพื่อนำจำนวนเฉลี่ยมาใช้ในการ\\

\begin{enumerate}

\item จัดเตรียมที่นั่งให้เหมาะสม

\item จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ให้เพียงพอ

\item เตรียมอาหารเพิ่มให้เหมาะสมกับจำนวน

\end{enumerate}\\

แต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆ จากอาจารย์\\

\subsubsection*{วันที่ 24 สิงหาคม 2554}

มีโอกาสเห็นอาจารย์ออนไลน์ จึงเขียนข้อความถามว่าฐานข้อมูลของอามาใช้ได้หรือเปล่า แต่อาจารย์ไม่ตอบข้อความใดๆ มาทราบภายหลังเมื่อเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนต่อมาว่าให้ส่งงานทางอีเมลก่อน ได้รับอนุมัติแล้วจึงจะโพสข้อความบนเว็บบอร์ดได้

\subsubsection*{วันที่ 4 กันยายน 2554}

เขียนเป็นอีเมลส่งไปที่ที่อยู่อีเมลของอาจารย์ ด้วยหัวข้อว่าและเหตุผลของฐานข้อมูลว่า\\

\\*

{\bfseries ฐานข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรในวันพระในพรรษาปี 2554}\\

เพื่อนำจำนวนเฉลี่ยมาใช้ในการ\\

\begin{enumerate}

\item จัดเตรียมที่นั่งให้เหมาะสม

\item จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ให้เพียงพอ

\item เตรียมอาหารเพิ่มให้เหมาะสมกับจำนวน

\end{enumerate}

\subsubsection*{เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554}

อาจารย์ตอบอีเมลกลับมาได้ใจความว่า ไม่เขียนว่าฐานข้อมูลตอบคำถามอะไรบ้าง โดยแนะหลักการคิดว่า เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว ฐานข้อมูลนี้เราเก็บรวบรวมมาแล้ว เราต้องจินตนาการว่าฐานข้อมูลนี้ตอบคำถามอะไรได้บ้าง (พูดอีกแง่หนึ่งก็คือ ฐานข้อมูลนี้แสดงสารสนเทศอะไรได้บ้าง) พอคิดว่าตอบคำถามอะไรได้ แล้วเรานำคำตอบนั้นไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนกับงานของเราได้อย่างไร\newpage

\subsubsection*{วันที่ 8 กันยายน 2554}

ตอบกลับอีเมลของอาจารย์ว่า\\

\\*

{\bfseries เรื่อง : ฐานข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน วันพระในพรรษาปี 2554

ของ วัดบึงแสนสุข ต.โพธิ์ กลาง อ.เมือง จ. นครราสีมา}\\

\\*

{\bfseries ต้องการให้ฐานข้อมูลนี้ตอบคำถามว่า}\\

\begin{enumerate}

\item {\bfseries ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน แต่ละวันพระมีกี่คน}\\

เพื่อ นำข้อมูลมาใช้ในการจัดเตรียมอาหารเพิ่มเติม จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ให้เพียงพอ\\

\item {\bfseries ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมี เพศชายกี่คน และเพศหญิงกี่คน}\\

เพื่อ จัดเตรียมที่นั่งในการสวดมนต์ให้เหมาะสมกับจำนวน ปกติผู้ชายจะนั่งด้านหน้า ผู้หญิงจะนั่งด้านหลัง\\

\end{enumerate}

\\*

{\bfseries ฐานข้อมูลนี้มีขอบเขตอะไรบ้าง}\\

{\bfseries เพศ} ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นชายกี่คน เป็นหญิงกี่คน\\

\\*

{\bfseries คาด ว่ามีจำนวนระเบียน}\\

มี จำนวน 13 ระเบียน ตามวันพระในพรรษาปี 2554\\

\\*

{\bfseries เป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิหรือ ทุติยภูมิ}\\

เป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยใช้ข้อมูลจากนับ จากภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละวันพระ ยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลมาก่อน\\

\\*

อาจารย์ตอบกลับมาในวันเดียวกันว่าพร้อมกับแก้ไขประโยคให้บางส่วนว่า เหตุผลน่าจะใช้ได้แล้วและอนุญาติให้นำไปโพสที่เวบบอร์ด แต่สำหรับเรื่องเขตข้อมูล จะให้ตอบภายหลัง\\

\\*

ได้นำฐานข้อมูลที่ได้รับการนุมัติแล้วไปโพสไว้ในเว็บบอร์ดสำหรับส่งงานในวันเดียวกัน ได้ลำดับที่ 681 มีรายละเอียดดังนี้\\

\\*

{\bfseries เรื่อง : ฐานข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน วันพระในพรรษาปี 2554

ของ วัดบึงแสนสุข ต.โพธิ์ กลาง อ.เมือง จ. นครราสีมา}\\

\\*

{\bfseries ต้องการให้ฐานข้อมูลนี้ตอบคำถามว่า}\\

\begin{enumerate}

\item {\bfseries ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน แต่ละวันพระมีกี่คน}\\

เพื่อ นำข้อมูลมาใช้ในการจัดเตรียมอาหารเพิ่มเติม จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ให้เพียงพอ\\

\item {\bfseries ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมี เพศชายกี่คน และเพศหญิงกี่คน}\\

เพื่อ จัดเตรียมที่นั่งในการสวดมนต์ให้เหมาะสมกับจำนวน ปกติผู้ชายจะนั่งด้านหน้า ผู้หญิงจะนั่งด้านหลัง\\

\end{enumerate}

อาจารย์เขียนตอบบนเว็บบอร์ดว่า\\

นมัสการพระคุณเจ้า ตอบคำถามครับ\\

ขอให้กำหนดเขตข้อมูลดังนี้\\

\begin{enumerate}

\item มีเขตข้อมูลอะไรบ้าง

\item จากข้อ 1 แต่ละเขตข้อมูลที่นำเสนอ สามารถตอบคำถามอะไรได้ เขียนต่อด้านล่างของเขตข้อมูลนั้นครับ\\

\item คาดว่ามีจำนวนกี่ระเบียน

\item การเก็บข้อมูลเป็บแบบใด (ปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ)

\end{enumerate}

ส่งเมล์มาก่อนครับ โดยการตอบกลับ(reply)เมล์เดิมที่ผมส่งกลับไป เพื่อจะได้ ติดตามความก้าวหน้าได้\\

\subsubsection*{วันที่ 12 กันยายน 2554}

อาจารย์เขียนอีเมลตอบกลับมามีใจความว่า ได้ประเมินงานขั้นที่ 1ให้แล้ว และได้เสนอแนะแนวคิด ขั้นที่ 2 คือการคิดเขตข้อมูล ต้องยึด คำตอบขั้นที่ 1 ที่เขียนว่า ฐานข้อมูลสามารถตอบคำถามอะไรได้บ้าง ตอนนี้ต้องยึดหลักใหม่ แนวคิดต้องสวนทางกับขั้นที่ 1 ที่ผ่านมา ขั้นที่ 1 ต้องจินตนาการว่ามีฐานข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว มันตอบคำถามอะไรเราได้ ตอบแล้วเราจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องอะไร

ขั้นที่ 2 ต้องจินตนาการใหม่ ต้องคิดว่า ถ้าเราต้องการให้ตอบคำถาม 2 ข้อที่จินตนาการไว้ จะต้องเก็บข้อมูลอะไร (ตรงนี้เรียกว่าเขตข้อมูล) เช่น ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละวันพระมีกี่คน เราจะต้องเก็บข้อมูลอะไร ถึงจะตอบคำถามนี้ได้ มีกี่คน แสดงว่าต้องการทราบจำนวน ตรงนี้สั่งให้คอมพิวเตอร์ นับได้ โดยนับที่ เขตข้อมูลที่ชื่อว่า เข้า/ไม่ เข้าร่วมปฏิบัติธรรม แน่นอนที่สุด ท่านต้องเก็บ\\ชื่อ ,นามสกุล,เพศ,ระยะทางจากบ้านมายังวัด,ฯลฯ กับญาติโยมทุกคนที่มาทำบุญ\\

\\*

ได้ตอบกลับอีเมลอาจารย์ไปว่า\\

\\*

เพื่อให้ตอบคำถามได้ว่ามีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกี่คน อาตมาจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้\\

{\bfseries ชื่อ นามสกุล} เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นใคร\\

{\bfseries เพศ} ซึ่่งสามารถใช้ไปตอบคำถามว่ามีเพศหญิง ชาย เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกี่คน\\

{\bfseries วันเดือนปีที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม} เพื่อให้ทราบว่า มาเข้าร่วม หรือไม่มาเข้าร่วมในวันพระไหน\\

{\bfseries วิธีการเก็บข้อมูล} จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการเก็บข้อมูล {\itshape (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรมเป็นชาวต่างชาติ ก็จะใชหลักฐานคือหนังสือเดินทาง)}\\

\\*

ดังนั้นจะสามารถได้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติ่มดังนี้\\

{\bfseries หมายเลขประจำตัวผู้ถือบัตร} สามารถยืนยันได้ว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีตัวตนอยู่จริง\\

{\bfseries วันเดือนปีเกิด} สามารถใช้เป็นข้อมูลได้ว่า ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมอายุเท่าไร\\

{\bfseries ที่อย}ู่ สามารถใช้เป็นข้อมูลได้ว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน ในกรณีที่อยู่บัตรประชาชนอาจจะแตกต่างจากที่อยู่ปัจจุบัน ก็จะให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแจ้งที่อยู่ปัจจุบันด้วย เพื่อสะดวกต่อการติดต่อ จะเก็บข้อมูลเบอร์โทร email และเบอร์โทร และ email (หากมี) ของญาติเพื่อใช้ในกรณีเจ็บป่วย หรือฉุกเฉิน\\

\\*

{\bfseries ขอบเขตของฐานข้อมูลนี้จึงมีดังนี้}

\begin{enumerate}

\item หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง

\tiem ชื่อ นามสกุล

\item เพศ

\item วันเดือนปีเกิด

\item ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน

\item ที่อยู่ปัจจุบัน

\item เบอร์โทร

\item email {\itshape(หากมี)}

\item เบอร์โทรญาติ

\item email ของญาติ {\itshape(หากมี)}

\item วันเดือนปีที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม

\end{enumerate}

\subsubsection*{วันที่ 13 กันยายน 2554}

อาจารย์ตอบกลับมาได้ใจความว่า น่าจะตอบคำถามไม่ครบ

\subsubsection*{วันที่ 14 กันยายน 2554}

จึงถามกลับไปว่า อาตมาไม่แน่ใจที่ว่าตอบคำถามไม่ครบ หมายถึงตอบขอบเขตข้อมูลไม่ครบ หรือขอบเขตข้อมูลตอบคำถามในฐานข้อมูลไม่ครบ หรือว่า ยังขาดจำนวนระเบียน และวิธีเก็บว่าเป็นแบบไหน หากเป็นคำถามที่อาจารย์ถามเป็นข้อๆ ในเว็บบอร์ด ตอบได้ดังนี้\\

\\*

{\bfseries ขอบเขตของฐานข้อมูลนี้จึงมีดังนี้}

\begin{enumerate}

\item {\bfseries ชื่อ นามสกุล}\\

เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏฺิบัติธรรมเป็นใคร

\item {\bfseries หมายเลขประจำตัวประชาชน} หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง\\

สามารถยืนยันได้ว่า ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีตัวตนอยู่จริง

\item {\bfseries เพศ}\\

ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นหญิง หรือ ชาย

\item {\bfseries วันเดือนปีเกิด}\\

สามารถทราบได้ว่าผู้เข้าร่วมปฏฺบัติธรรมอายุเท่าไร

\item {\bfseries ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน}\\

สามารถทราบภูมิลำเนาเดิม

\item {\bfseries ที่อยู่ปัจจุบัน}\\

สามารถทราบได้ว่าอยู่ที่ไหนในปัจจุบัน

\item {\bfseries เบอร์โทร}\\

ทราบเบอร์โทรเพื่อติดต่อ

\item {\bfseries email} {\itshape (หากมี)}\\

ทราบอีเมลเพื่อติดต่อ

\item {\bfseries เบอร์โทรญาติ}\\

ทราบเบอร์โทรของญาติ ว่าติดต่อใครได้หากมีเหตุการณ์เช่น เจ็บป่วย หรือติดต่อเจ้าตัวไม่ได้

\item {\bfseries email ของญาติ} {\itshape (หากมี)}\\

ทราบ email ของญาติ ว่าติดต่อใครได้หากมีเหตุการณ์เช่น เจ็บป่วย หรือติดต่อเจ้าตัวไม่ได้

\item {\bfseries วันเดือนปีที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม}\\

บอกได้ว่ามาหรือไม่มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันไหน\\

\end{enumerate}

\\*

{\bfseries คาดว่ามีระเบียนจำนวนกี่ระเบียน}\\

\indent คาดว่าจะมีระเบียนประมาณ 100 ระเบียน ตามจำนวนของผู้เข้าร่วมปฏฺบัติธรรม ซึ่งคนเดิมอาจจะมาทุกครั้ง เว้นมาบ้างไม่มาบ้าง หรืออาจจะมีคนใหม่เข้ามาด้วย\\

\\*

{\bfseries การเก็บข้อมูลเป็นปฐมภูมิ หรือ ทุติยภูมิ}\\

\indent เป็นการเก็บข้อมูลแบบ ปฐมภูมิ เนื่องจากยังไม่เคยการเก็บข้อมูลมาก่อน\\

\\*

{\bfseries อาจารย์อนุมัติ}\\

อาจารย์ตอบกลับมาอนุมัติให้นำไปลงบนเว็บบอร์ดได้\\

\subsubsection*{วันที่ 15 กันยายน 2554}

นำข้อมูลไปลงไว้ที่เว็บบอร์ด ได้ลำดับที่ 743 เขียนไปเรียนอาจารย์ผู้สอน ในวันเดียวกัน

\subsubsection*{วันที่ 19 กันยายน 2554}

อาจารย์ผู้สอนตอบมาว่าได้ประเมินให้แล้ว เข้าไปดูที่เว็บบอร์ดและดาวน์โหลด \href{http://chombueng.net/test/project-korath.pdf}{Link ที่อาจารย์แนะวิธีการเขียนรายงาน}ลงมาศึกษา เตรียมจัดทำฐานข้อมูล เมื่ออ่านคำแนะรูปแบบการทำรายงานที่อาจารย์แนะไว้ เห็นว่ารูปแบบจะแตกต่างจากที่ได้ศึกษามา จึงเขียนไปถามอาจารย์ดังนี้ ดูจากตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานของอาจารย์แล้ว อาตมามีคำถามดังนี้\\

\begin{enumerate}

\item ปกนอก ปกใน ไม่มีตรามหาวิทยาลัยเหมือนอย่างที่เคยเรียนมา อาจารย์ประสงค์ไม่ให้มี

หรือว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าต้องมี

\item หมายเลขหน้า อาจารย์กำหนดให้พิมพ์ไว้ตรงกลาง ส่วน Header หรือ Footer

\item ตัวอักษร เครื่องของอาตมาเป็น MacOSX ไม่มีลิขสิทธิ์ฟอนต์ Angsana New ปกติใช้ฟอนต์ TH Sarabun New โดยใช้โปรแกรม OpenOffice ในการทำรายงานส่งมาตลอด จึงขออนุญาติอาจารย์ใช้ฟอนต์นั้น ส่วนขนาดตัวฟอนต์ที่อาจารย์แนะนำมาจะแตกต่างจากที่เคยเรียนมาเช่นหัวเรื่องจะเป็นขนาด 20 เนื้อเรื่องจะเป็น 16

\item ในการจัดขอบกระดาษ อาจารย์ใช้มาตรฐานปกติที่มหาวิทยาลัยสอนหรือเปล่าหรือมีมาตรฐานอื่น ที่ได้เรียนมาบอกให้จัดดังนี้

\begin{itemize}

\item ขอบบน 1.5 นิ้ว

\item ขอบขวา 1 นิ้ว

\item ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว

\item ขอบล่าง 1 นิ้ว

\end{itemize}

\item กำหนดส่งรายงาน รายงานของอาจารย์มีกำหนดส่งวันไหน ฐานข้อมูลของอาตมายังไม่ได้เก็บข้อมูลจริงๆ ได้เพียงแต่ถ่ายรูปผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละวันเอาไว้ คงต้องตามเก็บข้อมูลตามภาพ คนร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเดิมๆ จึงพอสามารถทำได้ แต่คงจะได้ไม่ทั้งหมด และจะให้ครบทุกวันพระต้องรอออกพรรษาไปก่อน ขอให้ได้ช่วยอาจารย์ช่วยแนะนำด้วย

\end{enumerate}

\subsubsection*{วันที่ 20 กันยายน 2554}

อาจารย์ตอบกลับมาว่า {\itshape“จัดตามที่พระคุณเจ้าเขียนมาได้ครับ ทำให้ผมทราบว่าพระคุณเจ้าแม่นใน format ครับ”}

จากการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนจนได้ข้อสรุปของชื่อเรื่องและวิธีการคิดในการทำฐานข้อมูล ได้ชื่อและรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้

\subsection*{ชื่อเรื่อง}

{\bfseries ฐาน ข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน วันพระในพรรษาปี 2554

ของ วัดบึงแสนสุข ต.โพธิ์ กลาง อ.เมือง จ. นครราสีมา}\\

\\*

{\bfseries ต้องการให้ฐานข้อมูลนี้ตอบคำถามว่า}\\

\begin{enumerate}

\item {\bfseries ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน แต่ละวันพระมีกี่คน}\\

เพื่อ นำข้อมูลมาใช้ในการจัดเตรียมอาหารเพิ่มเติม จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ให้เพียงพอ\\

\item {\bfseries ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมี เพศชายกี่คน และเพศหญิงกี่คน}\\

เพื่อ จัดเตรียมที่นั่งในการสวดมนต์ให้เหมาะสมกับจำนวน ปกติผู้ชายจะนั่งด้านหน้า ผู้หญิงจะนั่งด้านหลัง\\

\end{enumerate}

\subsection*{การกำนดเขตข้อมูล}

{\bfseries ขอบเขตของฐานข้อมูลนี้จึงมีดังนี้}

\begin{enumerate}

\item {\bfseries ชื่อ นามสกุล}\\

เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏฺิบัติธรรมเป็นใคร

\item {\bfseries หมายเลขประจำตัวประชาชน} หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง\\

สามารถยืนยันได้ว่า ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีตัวตนอยู่จริง

\item {\bfseries เพศ}\\

ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นหญิง หรือ ชาย

\item {\bfseries วันเดือนปีเกิด}\\

สามารถทราบได้ว่าผู้เข้าร่วมปฏฺบัติธรรมอายุเท่าไร

\item {\bfseries ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน}\\

สามารถทราบภูมิลำเนาเดิม

\item {\bfseries ที่อยู่ปัจจุบัน}\\

สามารถทราบได้ว่าอยู่ที่ไหนในปัจจุบัน

\item {\bfseries เบอร์โทร}\\

ทราบเบอร์โทรเพื่อติดต่อ

\item {\bfseries email} {\itshape (หากมี)}\\

ทราบอีเมลเพื่อติดต่อ

\item {\bfseries เบอร์โทรญาติ}\\

ทราบเบอร์โทรของญาติ ว่าติดต่อใครได้หากมีเหตุการณ์เช่น เจ็บป่วย หรือติดต่อเจ้าตัวไม่ได้

\item {\bfseries email ของญาติ} {\itshape (หากมี)}\\

ทราบ email ของญาติ ว่าติดต่อใครได้หากมีเหตุการณ์เช่น เจ็บป่วย หรือติดต่อเจ้าตัวไม่ได้

\item {\bfseries วันเดือนปีที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม}\\

บอกได้ว่ามาหรือไม่มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันไหน\\

\end{enumerate}

\subsection*{จำนวนระเบียน}

คาดว่าจะมีระเบียนประมาณ 100 ระเบียน แต่เมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลจริงได้เพียง 47 ระเบียน ตามจำนวนของผู้เข้าร่วมปฏฺบัติธรรม ซึ่งคนเดิมอาจจะมาทุกครั้ง เว้นมาบ้างไม่มาบ้าง หรืออาจจะมีคนใหม่เข้ามาด้วย

\section*{ขั้นตอนการดำเนินการและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล}

การเก็บข้อมูลเพื่อมาทำฐานข้อมูลในรายงานเล่มนี้เป็นแบบปฐมภูมิ เริ่มคิดจะเก็บก็เมื่อเริ่มคิดชื่อเรื่องฐานข้อมูล และคิดว่าต้องการจะบอกว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนเท่าไร เป็นหญิงหรือชาย เก็บข้อมูลจากการถ่ายภาพแล้วนับเอาตามจำนวนนั้นก็คงเพียงพอ แต่เมื่อนำเรื่องเสนออาจารย์ผู้สอนถึงเข้าใจว่า การเก็บภาพแล้วนำจำนวนนั้นไม่เพียงพอต่อการทำฐานข้อมูล เพราะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบอกได้ว่าใคร เป็นเพศหญิงหรือชาย มา หรือไม่มา ร่วมปฏิบัติธรรม ในวันไหน เมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผูสอน และนำข้อความไปลงเว็บบอร์ด \href{http://chombueng.net/test/}{http://chombueng.net/test/} เมื่อว้นที่ 15 กันยายน จึงได้เริ่มคิดแบบสอบถามขึ้นมา แล้วนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554ซึ่งเป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันพระที่ 11 ของทั้งหมด 13 วันในพรรษา โดยความช่วยเหลือของ {\thank คุณเกษราภรณ์ มหาอุดม ในการเข้าไปสอบถามและกรอกข้อมูลจากผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม}


สิ่งที่ต้องทำ

 • ต้องการทำคำนำ
 • สารบัญ
 • สารบัญภาพ
 • และตาราง
 • ภาคผนวกต่าง เช่น ดัชนี ประวัติผู้เขียนรายงาน

ข้อมูลส่วนใหญ๋ได้มาจาก

 1. Thai LaTeX and MATLAB
 2. Thai LaTeX user group
 3. MiKTeX 2.7-2.8 (XeTeX) with Thai
 4. การเขียนวิทยานิพนธ์ ม.ข ด้วย LaTeX
 5. Creat Empty Page
 6. The Not So Short Introduction to LATEX2ε

เล่าความหลัง

รู้จัก Linux มาตั้งแต่ RedHat 5.0, สั่งซื้อจากโพ้นทะเลมาเพื่อจะใช้แทนวินโดว์ 95 และ System 6 บนเครื่อง Macintosh IIfx ค้นหาดาวน์โหลดอับเดทกันมาเพื่อจะแปลงซีดีธรรมะเป็น mp3 ตั้งแต่การบีบอัดแบบนี้เพิ่งจะเกิดไม่นาน ซีดีเปล่าแผ่นละ 200 บาท เครื่องเขียนซีดี ความเร็ว 4x ราคาหมื่นกว่าบาท จะโหลดอะไรกันที่ก็ไปที่ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี เพราะอินเตอร์เน็ตยังไม่เป็นที่แพร่หลายเหมือนสมัยนี้

จะว่าไปแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้สึกประทับใจ Linux สักเท่าไร แต่เพราะมันฟรีและดาวน์โหลดได้ก็เลยทดลองใช้มาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น Fedora, Mandrek,   Suse, และอีกหลากหลาย ลงพอให้ใช้ภาษาไทยได้ แล้วก็ลงใหม่ ที่ใช้นานที่สุดก็เห็นจะเป็น CentOS, และ Ubuntu มาจนเครื่องที่เขาบริจาคมาเก่ามากๆ จึงต้องใช้ Joli OS เวลาทำเอกสารต่างๆ ก็ใช้ StarOffice 5 จนต่อมาเป็น OpenOffice ไล่จนถึง LibreOffice ได้ยินคำบอกว่าโปรแกรมเหล่านี้ไม่ใช่แบบของ Linux แต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก ขอให้ทำเงินเสร็จได้ ประหยัดตังค์ เป็นพอ จุดมุ่งหมายหลักก็คือมองหาวิธีว่าจะใช้ระบบอะไรที่ไม่ต้องเปลืองกระตังค์มาก เจ้าของเขายินดีให้ใช้ฟรีๆ ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ตั้งแต่ปี 2552 ต้องทำรายงานหลายสิบเล่ม ก็ยังใช้โปรแกรมเหล่านี้ทำงาน โดยใช้ฟอนต์ที่ใกล้เคียง Angsana New ขนาด 16pt ให้มากที่สุด นั่นคือ Kinnari ขนาด 10.5pt แม้จะมี MacOS X มาใช้ก็ยังคุ้นกับ ออฟฟิสเหล่านี้อยู่ดี เพราะเก็บงานไว้ใน Dropbox ย้ายไปทำงานเครื่องระบบไหนก็ได้

จนมาเรียนวิชาฐานข้อมูลท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการเขียน html แบบพื้นๆ เกิดความสนใจขึ้นมาว่าจะทำเอกสารแบบโดยใช้ LaTex นีทำอย่างไรก็เลยค้นดู พอดีมีเครื่อง Sony Windows Vista โยมทำหน้าจอแตกเลยเอามาซ่อมใช้ จึงได้ทดลองด้วย MikTeX และ MacTeX สะดวกที่สุด (ลง TexLive บน Jolicloud ไม่ผ่าน)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s